nemcina-kovar.cz

Mgr. Vladislav Kovář: výuka-překlady-tlumočení-Brno

O mně

Vzdělání a praxe
1987–1991 – gymnázium (maturita)
1991–1997 – FF MU Brno: německý jazyk a liter. – historie (odborné studium)
2013-2014 – PF MU Brno: Právní minimum pro překladatele a tlumočníky(kurz - 2 sem.)

Mé zahraniční zkušenosti
Již během studia na vysoké škole jsem měl možnost v rámci studijního stipendijního pobytu několikrát vycestovat
do německy mluvících zemí, nejdéle v roce 1995 do Osnabrücku. V červenci a srpnu 2009 jsem přijal pracovní nabídku
na výuku němčiny jako cizího jazyka v kurzech:
- Deutsch als Fremdsprache
- Deutsch als Zweitsprache mit kommunikativer und kultureller Kompetenz
u společnosti Ibis acam Bildung GmbH Wien

Semináře a konference
V rámci trvalého upevňování svých jazykových, pedagogických, didaktických znalostí a dovedností se pravidelně zúčastňuji různých tématických seminářů a kurzů. Nejčastěji se jedná o metodicko-didaktické semináře pro učitele všech typů škol. Tyto semináře jsou zpravidla orientovány na využití různých druhů didaktického materiálu a nejnovějších učebnicových souborů ve výuce.
V r. 2000 a 2001 jsem se dvakrát účastnil německo-českého sympózia sudeto-německé mládeže: Deutsch-tschechisches Symposium der Sudetendeutschen Jugend Bayern ve městech Furth im Wald a Burg Hohenberg, kde byly prodiskutovávány mimo jiné vzájemné vztahy obou národů v nedávné minulosti a jejich vývoj do současnosti. Diskuse, jíž se účastní zástupci obou zemí, se často dotýkají i ožehavých témat z období 2. svět. války, poválečného období až po současnost.
2015, 2016, 2018, 2021, 2022 - účast na seminářích KST ČR, které se zaměřují na vybrané kapitoly z různých právních oblastí.

Moje praxe
Výuce a překládání se věnuji plně od konce studia v r. 1997. Od této doby vlastním též živnostenské oprávnění pro výuku cizích jazyků a překladatelské a tlumočnické služby. V průběhu cca. 25 let jsem vyučoval a překládal pro řadu firem a jazykových škol v Brně a okolí. S řadou z nich spolupracuji dodnes.
Za úspěch ve své každodenní práci považuji, když se podaří navázat dlouhodobější spolupráci se zákazníkem, který si poté u mě opakovaně zadává zakázky na překlady často důležitých dokumentů pro firmu, jako jsou např. výroční a auditorské zprávy, stěžejní smlouvy řešící obchodní vztahy se zahraničními partnery atp. Řekl bych, že nejdůležitějším aspektem důvěry a spokojenosti zákazníka proto není automaticky rozsah zadané zakázky, nýbrž právě tato opakovanost a častost, s jakou se zákazník obrací s novým úkolem.

zpět na hlavní stranu